MUURBEHANGSELS

 

 

Die binneversiering van die kerk is alles gedoen

 

in borduurwerk deur gemeentevroue onder leiding

 

van  mev. Lydia van Wezel (Van Rensburg).  

 

Daar is ryklik gebruik gemaak van simboliek en en

 

die effek is treffend.

Die tema van die ontwerp is die samevoeging van die

 

Ou en Nuwe Testamente in die Persoon van Christus.

 

Dit word uitgebeeld deur drie panele verbind in één opset, met die Ou  Bedeling

 

 aan die linker- en die Nuwe Bedeling aan die regterkant van  ‘n sentrale paneel

 

wat die koms van Christus op aarde simboliseer.

 

Die soendood van Christus, as kern van ons belydenis, word in die  sentrale

 

paneel uitgebeeld met die drie kruise van Golgota, waarvan dié  van Jesus die

 

totale komposisie domineer.

 

Die Ou Testament is verteenwoordig deur die stamsimbole van die  

 

Twaalf Stamme van Israel, tesame met tipiese artikels uit daardie tydperk.

 

Die Nuwe Testament is gesimboliseer deur twaalf van die Gelykenisse, 

 

asook met Christelike simbole van die vroeë oorsprong.

 

OORSPRONKLIKE WEERGAWE

 

As iemand die voorportaal van die kerk betree het, was jy getref deur 'n muurbehangesel van

 

4,88 m by 2,44 m wat deur die vroue van die gemeente beborduur was. 

 


 

Die ywerige, geïnspireerde en

 

toegewyde werksters:

 

Birlie Borchardt      Niem Bredell

 

Verma Bredell        Tannie Burger

 

Elsa Cilliers            Helet den Hartog

 

Anna Eksteen         Marie Gouws

 

Rita Grobler           Winnie Henning

 

Nellie Horn             Liz Jacobs

 

Elsabe Jooste         Rillie Keet

 

Irma Kruger           Retief Jordaan

 

Hetta Louw            Ludia Muller

 

Santjie Nel             Ena Nell

 

Elise Potgieter        Trix Slabbert

 

Molly Steyl             Magriet Strydom

 

Bets van Wyk         Martie Venter

 

Emmie Wessels      Katie Wiblin

 

Veronica van der Merwe

 

Anna-Marie Swart

 

Die oorspronklike muurbehangsel is uit die voorportaal

 

na die binnekant van die kerk verskuif.

 

 

Hierdie besondere muurbehangsel het begin

 

verweer na soveel jare se hang in die voorportaal. 

 

Dames van die gemeente het dit gerestoreer en

 

die 'nuwe' weergawe dra by tot die besondere

 

atmosfeer in die kerk.

 

 

Die drie kruise

 

(die soendood van Christus) 

 

is vervang met die pragtige geweefde

 

mat wat tans agter die preekstoel hang.

 

 

OU TESTAMENT

 

 

 

Twaalf Stamme van Israel

 

Volgens die Bybel is Jakob die stamvader van die Israeliete. Hy is teen

 

ongeveer 1800 vC gebore. Jakob het die eersgeboortereg deur middel

 

van bedrog by sy ouer broer Esau gesteel. (Genesis 27:22)

Jakob het die twaalf stamvaders van Israel verwek by sy niggies Lea en

 

Rachel (met wie hy getrou het), die bediende van Rachel, naamlik Bilhah

 

en die bediende van Lea, naamlik Zilpah.

 

Vroue

 

Kinders van Jacob in Orde van Geboorte

 

Leah

Reuben (1) Simeon (2) Levi (3) Judah (4)

 

Issaskar (9) Zebulon (10) Dinah (Dogter)

Rachel

 

Josef (11) Benjamin (12)

 

Bilhah 

 

(Rachel se bediende)

Dan (5) Naftali (6)

 

Zilpah 

 

(Lea se bediende)

Gad (7) Asher (8)

 

 

 

 

Die ander Ou Testamentiese tekens geborduur:

 

Saul se kroon.

 

Die goue sewearm-kandelaar van die tempel.

 

Die kliptafels met die tien gebooie.

 

'n Israelitiese perkament.

 

Ramshoring of sjofar.

 

Kyk net na die besonderse borduurwerk

 

Saul se kroon

 

Die goue sewearm-

 

kandelaar van die tempel

Die kliptafels met

 

die tien gebooie

'n Israelitiese perkament Ramshoring of sjofar

 

 

NUWE TESTAMENT

 

 

 

Die Nuwe Testament bestaan uit 'n aantal kentekens,

 

bv. die Jesus monogram, die triomfboog van keiser

 

Trajanus en die vroegste Jesus monogram, die

 

letters X en P.  Langs hierdie kentekens is 'n verdere

 

twaalf onegalige vierkante wat wlk 'n bekende

 

gelykenis van Jesus voorstel.

 

 

 

 

Jesus-monogram,

 

bestaande uit die eerste

 

drie letters van die woord

 

“Jesus” in Grieks.

 

 

 

 

 

Een van die geheime kentekens van die vroeë

 

vervolgde Christene in Rome, vandag nog te sien

 

in die katakombes. 

 

Die letters van die Griekse woord vir

 

“’n vis” (ICHTHUS), is ook die begin-

 

letters van die Griekse woorde vir

 

die frase, “Jesus Christus, Seun van

 

God, Saligmaker”.

 

 

 

 

 

Triomfboog van keiser

 

Trajanus, Rome.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die “CHI-RHO”, VROEGSTE Christus-monogram, as 

 

embleem deur Konstantyn in 313 n.C. aangeneem. 

 

Dit bestaan uit die eerste twee letters van die woord

 

“Christus” in Griekse hoofletters geskryf:   

 

“X”  en “P”

 

Gelykenis van

 

die Saaier

 

Matteus 13 : 1 – 9

Gelykenis van die

 

Mosterdsaad

 

Matteus 13 :

 

31 - 32

Gelykenis van

 

die Pêrel

 

Matteus 13 :

 

45 - 46

 

 

Gelykenis van

 

die Net

 

Matteus 13 :

 

47 - 50

Gelykenis van

 

die Lamp

 

Lukas 8 : 16 - 18

 

Afgebeeld: 

 

‘n Olielamp uit

 

die tydperk van

 

Christus op aarde.

 

Gelykenis van die

 

Tien Meisies

 

(Maagde)

 

Matteus 15 : 1 -13

Gelykenis van die

 

Verlore Muntstuk

 

(Penning)

 

Lukas 15 : 8 -10

 

Afgebeeld: 

 

‘n Joodse

 

nasionalistiese

 

muntstuk uit die

 

eerste eeu ná

 

Christus, waarop

 

die mannabeker

 

verskyn.

Gelykenis van

 

Bedagsaamheid

 

(die toring)

 

Lukas 14 : 25 – 35

 

(Ou vertaling)

Gelykenis van

 

die Verlore Seun

 

Matteus 15 :

 

11 - 31

Gelykenis van

 

die Onregverdige

 

Regter

 

Lukas 18 : 1 - 8

Gelykenis van die

 

Fariseër en die

 

Tollenaar

 

Lukas 18 : 9 14

Gelykenis van die

 

Goeie Herder

 

Johannes 10 :

 

1 - 16

 

 

KANSELKLEDE

 

 

NAGMAAL

 

Spesiaal ontwerp vir

 

Nagmaalsgeleenthede.

 

 

LYDENSTTYD

 

Gedurende  die sewe

 

Lydensondae  tot op

 

Goeie Vrydag.

 

PAASFEES

 

Vanaf Paassondag tot

 

 

met Hemelvaartdag.

 

 

 

PINKSTER

 

Vanaf Pinkstersondag

 

tot met  die begin van

 

die Adventweke.

 

 

ADVENT

 

Die vyf Sondae voor

 

Kersfees.

 

KERSFEES

 

Vanaf Kersdag tot die

 

Sondag   voor die

 

eerste Lydensondag.

 

Kanselkleed tydens 

 

die kerk se 50 jaar 

 

feesviering was 

 

ontwerp en gemaak 

 

deur Janet Rademan.

 

 

 

 

 


 

 

Vensterruite van Kerk

 

                Simboliseer:

 

1         Kerk van Christus

 

*  Lidmate – een liggaam

 

*  Verskeidenheid – eenheid

 

*  Indiwidueel -  een in Christus

 

2         Lidmate se verbondenheid

 

*  Punte wat na binne wys – verbondenheid met Christus

 

*  Punte wat na buite wys – na wêreld om te wen vir Christus

 

*  Punte na kante toe – na mekaar Gemeenskap in Christus

 

3         Kruis van Christus

 

*  Kruis in middel – Christus as middelpunt

 

 

 

 

 

Die koperdeksel bo-op die

 

doopvont is baie

 

besonders

 

 

Die twee kniestoeltjies

 

met tapiserie daarop is

 

deur tannie Burger

 

daarop uitgewerk.

 

 

 

 

 

Op die tafel voor

 

die kansel is 'n

 

loper met die

 

alfa en omega

 

tekens daarop

 

geborduur.

  

Nagmaaltafeldoeke

 

Dié twee pragtige tafeldoeke

 

is baie besonders.

 

Die eerste een is in Venisië

 

gekoop en die tweede een is

 

spesiaal vir die gemeente in

 

Ierland gemaak.

 

 

 

 

Tafeldoek wat in Ierland gemaak was.

 

 

 

Die Nagmaalnet met die simbole

 

van koringare en 'n kelk om brood

 

en wyn voor te stel, daarop

 

geborduur, is ook iets besonders.

 

 

Ander artikels sedert die

 

ontstaan van die kerk

 

in gebruik was.

Die kollektebordjies van

 

koper was vir jare in gebruik.

 

 

 

Vandag gebruik ons dié

 

kollektesakkies

 

 

Wakis 

 

 

Op die terras aan die suidekant van die

 

kerkgebou is 'n groot rots geplaas.  

 

Op 'n metaalplaat op die rots aangebring,

 

is die woorde van Jesaja 41:19 gegrafeer. 

 

 

Dit lui: 

 

"Ek sal in die woestyn seders laat groei,

 

doringbome, mirte en olyfbome, ek sal in

 

die barre wêreld sipresse laat groei saam

 

met plantane en denne"

 

(Ou vertaling)

 

 

Op die terras is ook

 

voorbeelde van elkeen van

 

die boomsoorte in die teks

 

vermeld, aangeplant

 

Die klip met die inskripsie is aangebring en die bome aangeplant op versoek van 'n groep van die eerste lidmate van die

 

nuutgestigte gemeente onder leiding van 'n mev. P. Swart.

 

Die boodskap wat die lidmate met hierdie inskrpsie en aanplanting wou tuisbring, spreek oor die dekades van die bestaan van

 

die gemeente steeds in duidelike en onomwonde taal.  Dit is die boodskap van 'n "Tuin in die Woestyngebied". 

 

Met die wegvoering van die Jode in ballingskap het die vyand die grondgebeid van Juda gestroop en dit soos 'n woestyn agtergelaat. 

 

Mag Jesaja se boodskap van die bome wat God laat groei om "'n Tuin in die Woestyngebied" te wees ons tot in die verste toekoems bybly!

 

 

FEESPROGRAMME

 

Al hierdie interessante feite is opgeteken in ons feesprogramme van die afgelope dekades.

 

(Daar is nog kopieë van die 50 jaar feesblad beskikbaar by die kerkkantoor @ R50 elk.)